Nordterm 2011

Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Vartannat år anordnar Nordterm en samnordisk Nordtermevenemang som består av ett symposium och en kurs. Nästa Nordtermdagarna hålls den 7–10 juni 2011 i Vasa och evenemanget är öppet för alla. Symposiets tema är Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer.

Kom och berätta om ditt eget arbete och höra om de andras erfarenheter på Nordterm 2011! Vi önskar föredrag om projekt som drivs inom den offentliga förvaltningen och företagsvärlden samt om forskning i ämnet.

Nordtermdagarna inriktar sig speciellt på principer och praktiska tillämpningar av terminologiarbete och ontologiarbete. Inom det systematiska terminologiarbetet är samarbetet mellan fackspecialister och terminologer en väsentlig faktor som påverkar ordlistans kvalitet, och arbetet inom de nyare tillämpningsområden av beggrepsanalysen, som ontologier och terminologiarbete som stöder utvecklandet av datasystem, ger upphov till samarbete mellan fackmän vars expertis kan variera från systemutveckling till informationsförsörjning.

Med hjälp av definitioner och termrekommendationer kan man till exempel stöda den logiska strukturen i datasystemen samt deras begriplighet och enhetlig användning. På motsvarande sätt kan begreppsanalys utnyttjas i byggandet av ontologier, d.v.s. maskinläsbara begrepssystem. När ontologierna används tillsammans med den semantiska webbens tekniker, effektiviseras informationssökningen med hjälp av den begreppsinformation som ontologierna innehåller. Var och en av dessa arbetsformer stöder det mål som man strävar efter med terminologiarbetet: att skapa klarhet i kommunikation och framförande av information.


NORDTERM 2011 anordnas av:

  • Terminologicentralen TSK rf
  • Vasa universitet


NORDTERM 2011 stöds av:

  • Nordplus Språk
  • Svenska kulturfonden
  • Nordisk kulturfond