Åsa Holmér, Annemette Ruding, Katri Seppälä

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

SNABEL-A, KRÖLLALFA, ÄT-MERKKI... DET GÅR MED DET NORDISKA!

Redan vid Nordterm 97 i Kautokeino framkom önskemål om att upprätta en projektgrupp om nordisk harmonisering av dataterminologi. Den modell som Svenska datatermgruppen hade arbetat efter sedan maj 1996, ansågs utgöra ett gott underlag för ett vidare nordiskt arbete om term- och begrepps-harmonisering inom dataområdet. Via MLIS-programmet utvidgades idén till europeisk nivå med det så kallade Efcot-projektet. När Efcot -projektet avslutades i juni 2000 hade det bildats, förutom en grekisk datatermgrupp, datatermgrupper i Finland och Norge samt, utanför ramen för projektet, en dansk datatermgrupp.

Om man så vill kan man nu konstatera att idén återbördats till Norden och fått nordiska proportioner. Ett eventuellt nytt projekt med den idé som fanns vid Nordterm 97 skulle delvis kunna ta vid där Efcot-projektet slutade: att fördjupa det samarbete rörande term- och begreppsharmonisering inom dataområdet som redan finns i Norden och att utvidga detta samarbete till alla språkområden i Norden, och i förlängningen i Baltikum. Föredrag

Ett föredrag vid Nordterm 2001 skulle innefatta en kort historik om den svenska gruppens tillkomst och idéerna vid Nordterm 97, samt en sammanfattning av EFCOT-projektet. Representanter för datatermgrupperna i Finland, Norge och Danmark skulle sedan kortfattat presentera sitt arbete utifrån aspekten "Vad har vi haft nytta av i Svenska datatermgruppens modell och vad har vi gjort annorlunda?" Sammanfattningsvis skulle tanken med fortsatt arbete i Norden och utvidgning av samarbetet presenteras.

Åsa Holmér
språkkonsult och terminolog vid Terminologicentrum (samt ordförande i Svenska datatermgruppen och projektledare för EFCOT)

Annemette Ruding
daglig leder vid DANTERMcentret (samt projektkoordinator i IT-terminologiudvalget)

Katri Seppälä
terminolog vid TSK (samt ordförande i Tietotekniikan termitalkoot)