Nina Pilke

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

ATT STRUKTURERA VETANDE OM FACKSPECIFIKA HANDLINGAR OCH HÄNDELSER

Inom den forskning som gäller det begreppsliga ordnandet och den språkliga kodningen av fenomen inom olika fackområden har man hittills ägnat ytterst litet intresse åt det vetande som gäller fackspecifika handlingar och händelser även om man har varit medveten om t.ex. de olika processernas betydelse inom produkttillverkningen. Insikterna om hur dylika fenomen kunde analyseras och beskrivas i en facklig kontext är således bristfälliga.

I mitt föredrag kommer jag att i huvuddrag presentera mitt avhandlingsarbete (se Pilke 2000) som har syftat till att utveckla terminologiska metoder som kan tillämpas i analysen och beskrivningen av begrepp som kan realiseras som fackspecifika handlingar och händelser. Syftet med min avhandling har varit i första hand teoretiskt men såsom i all terminologisk forskning är det praktiska termarbetet och dess behov mycket intimt förknippade med de teoretiska resonemangen.

Min undersökning utgår från definitioner av dynamiska fackbegrepp i ordlistor inom teknik, medicin och juridik. Genom att välja en så vid vetenskapsteoretisk utgångspunkt som möjligt har jag velat åstadkomma en helhetsbild av sättet att strukturera vetande om fackspecifika handlingar och händelser. En central delaspekt i undersökningen har också varit att pröva de terminologiska metodernas lämplighet utanför tekniken, det traditionella området för de terminologiska aktiviteterna.

I analysen tillämpar jag terminologiska metoder och sätter därmed begrepp och begreppskännetecken i centrum för uppmärksamheten. Min analys av realiserade kännetecken i begreppsdefinitioner utvidgar en traditionell terminologisk analys i det avseendet att jag inför och fokuserar semantiska kategorier som jag kallar dimensioner inom de känneteckenklasser som jag utarbetat. Avsikten med detta är att diskutera vad som ryms inom klasserna och vilka inre strukturer detta fackliga vetande möjligen inrymmer. Det grundläggande antagandet i min avhandling är att det är möjligt att hitta generella linjer och principer i beskrivningen av dynamiska fackbegrepp och därmed åstadkomma allmängiltiga analysmetoder som överskrider vetenskapsgränserna.

Analysen av dimensionerna visar att de realiserade kännetecknen ser ut att ha inre strukturer. Strukturerna är något olika för handlingsbegrepp och för händelsebegrepp samt för de tre olika områdena, vilket bekräftar att det finns både områdesspecifika och begreppstypsspecifika skillnader i hur kännetecknen realiseras.

Pilke, Nina (2000). Dynamiska fackbegrepp. Att strukturera vetande om handlingar och händelser inom teknik, medicin och juridik. Acta Wasaensia No 81, Språkvetenskap 15.Vaasa­Vasa: Universitas Wasaensis.