Nordterm-forsamling 1997

Fra Nordterm Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

NORDTERM '97

Guovdageaidnu (Kautokeino)
24—27 juni 1997

Nordterm er det nordiske samarbeidsorganet for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med terminologi, både innen forskning og praktisk rettede sammenhenger. Nordterm-symposiet arrangeres annethvert år på omgang mellom de nordiske land.

Arrangementet bestod av tre deler: et terminologikurs, et seminar og møter i Nordterms arbeidsgrupper. Totalt blev det bortimot 70 deltakere under Nordterm '97. Det er betydelig mer enn vi hadde regnet med, men ikke desto mindre hyggelig.

Föredrag skall publiceras i Nordterms publikationsserie. Mera information om NORDTERM '97: Håvard Hjulstad, RTT.

Arrangør

Nordterm har eksistert siden midt på 1970-tallet som et uformelt nettverk mellom terminologiinstitusjoner og fagspråksforskere i Norden. I 1987 ble de første formelle vedtektene utarbeidet. De nevner seks «samarbeidende organer»: Íslensk málnefnd, Rådet for teknisk terminologi, Tekniikan Sanastokeskus ry / Centralen för Teknisk Terminologi rf, Tekniska nomenklaturcentralen, Terminologigruppen, Sámi Instituhtta / Nordisk samisk institutt. Dessuten er en lang rekke personer fra andre institusjoner med i arbeidsgrupper og andre aktiviteter i Nordterm-regi.

Fra vedtektene:

«Nordterms formål er å være et nordisk forum og nettverk på terminologiområdet. Nordterm skal:

fremme og sikre det nordiske samarbeidet på dette området gjennom utveksling av informasjon, erfaringer og arbeidsresultater, gjennom fellesprosjekter, og ved konferanser, seminarer o.l. sikre de nordiske lands innflytelse på og andel i den terminologiske utviklingen på internasjonalt plan gjennom i fellesskap fastlagte retningslinjer.

Nordterms aktivitetsområde omfatter terminologisk forskning, praktisk terminologiarbeid, terminologisk utdannelse og andre aktiviteter som har forbindelse med terminologi.»

Det meste av aktivitetene innen Nordterm gjennomføres i regi av styringsgruppen og arbeids- og prosjektgrupper. Disse vil en stifte nærmere bekjentskap med under seminaret. I vedtektene er «Nordterm-forsamling» nevnt spesielt:

«Nordterm-forsamling er et forum som er åpent for alle terminologiinteresserte i de nordiske land. Observatører fra andre land kan tillates. Forsamlingen er et diskusjonsforum, en bred bakgrunnsgruppe, som kan tilføre Nordterm nye impulser og ideer, og hvor det kan framsettes forslag til endring og/eller supplering av styringsgruppens og især arbeidsgruppenes og prosjektgruppenes aktivitetsplaner. Nordterm-forsamling finner normalt sted hvert annet år. Styringsgruppen anmoder ett av de samarbeidende organene om å arrangere neste Nordterm-forsamling. Normalt skal Nordterm-forsamling arrangeres på omgang i den rekkefølge som hittil har vært fulgt. Styringsgruppens, arbeidsgruppenes og prosjektgruppenes beretninger skal diskuteres av Nordterm-forsamlingen med tanke på å tilføre gruppene impulser. I forbindelse med Nordterm-forsamling bør det arrangeres en nordisk terminologikonferanse, med tanke på å spre interesse og kunnskaper på terminologiområdet og å knytte kontakter mellom terminologiinteresserte i og utenfor Norden.»

Det er i 1997 Norges tur til å arrangere Nordterm-forsamling med seminar (og denne gangen et kurs). Arrangementet har gått på omgang Danmark, Finland, Sverige, Island, Norge. Den sjette deltaker i samarbeidet, samisk, har ikke tidligere arrangert Nordterm-forsamling. Det ble derfor besluttet at årets arrangement skulle legges til Guovdageaidnu og arrangeres i fellesskap av Nordisk samisk institutt og Rådet for teknisk terminologi.


Terminologikurs tirsdag 24 juni

Kurset har en praktisk innretning. Bakgrunnen er et behov de har de som driver med ordlistearbeid på samisk. Undervisningen foregår på dansk/norsk/svensk, og kurset skulle være like nyttig uansett hvilke språk en arbeider med. Det teoretiske grunnlaget for alt terminologiarbeid vil bli forklart, men hovedvekt vil bli lagt på de praktiske sidene. Undervisere vil være folk fra det nordiske terminologimiljøet.

Tirsdag 24 juni — Kurs

08.30 Registrering
09.00 Åpning — Nordisk samisk institutt / Rådet for teknisk terminologi / Nordterm AG 1
09.15 Terminologiens teori og grunnprinsipper — Bertha Toft
09.45 pause
10.00 Begreper, begrepsrelasjoner, begrepssystem — Anita Nuopponen
11.15 Øvelser i grupper
12.00 Lunsj
13.00 Definisjonsskriving i praksis — Virpi Kalliokuusi
14.00 Termer og termdannelse — Anna-Lena Bucher / Åsa Holmér
15.00 pause
15.30 Øvelser i grupper
16.30 Oversiktsforelesning om samisk terminologiarbeid — Inger Marie Gaup Eira
17.00 Orientering om islandsk terminologiarbeid — Sigurður Jónsson
18.00 Middag på hotellet

Nordterm-seminar onsdag 25 til fredag 27 juni

Tema: Terminologiens prinsipper i det globale kunnskapssamfunnet.

Programmet for symposiet består av inviterte hovedforedrag og påmeldte seksjonsforedrag. Foredragene faller innenfor hovedtemaet og følgende undertemaer:

  • terminologiens anvendelsesområder
  • nyere tendenser i terminologisk forskning
  • terminologi, språkpolitikk og sosiolingvistiske aspekter
  • terminologi, talespråk og skriftspråk
  • nyere informasjonsteknologiske aspekter på terminologi
  • terminologi og standardiseringsarbeid
  • terminologi i bedrifter

Onsdag 25 juni — Seminar

08.30 Registrering
09.00 Åpning Leder for Nordisk samisk institutt, Johan Klemet Kalstad
09.15 Ordfører i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Anton Dahl
09.30 Åpningsforedrag — professor Ole Henrik Magga, president for Sametinget i Norge
10.30 kaffepause
11.00 Nils Øivind Helander : «Hovedtrekk i samisk terminologiarbeid»
11.30 Sigurður Jónsson : «Ismer som påverkar språkplanering på Island»
12.00 Lunsj
13.00 Virpi Kalliokuusi : «Är det svårt att förstå terminologiskt utformade definitioner? — Fördelar och nackdelar med begreppsanalys»
13.45 Anita Nuopponen : «Att integrera terminologiläran i olika utbildningsprogram»
14.30 Anna-Lena Bucher/Katja Hallberg : «Nya satsningar på översättarutbildning i Sverige»
15.00 kaffepause
15.30 Øivind Andersen/Paul Meurer : «NOT-prosjektet; Norsk terminologisk database; Struktur og applikasjoner»
16.15 Bjørn Buan : «Utvikling av en nasjonal medisinsk termbase»
17.00 Middag på hotellet
19.00 Besøk på Guovdageainnu Gilišillju / Kautokeino Bygdetun og Museum

Torsdag 26 juni — Seminar

09.00 Mary Miller : «Blåmetall eller grøtmetall?»
09.30 Håvard Hjulstad : «a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z þ»
10.00 kaffepause
10.30 Asta Høy : «Danske lægers, studerendes og underviseres holdninger til den medicinske terminologi»
11.00 Åsa Holmér : «Om Svenska datatermgruppen»
11.30 Solveig Strömman : «Fackslang i tvåspråkiga företag»
12.00 Lunsj
13.00 Workshop om Nordisk termbank, ledet av Kjell Westerberg
14.00 Møter i Nordterms arbeidsgrupper og styringsgruppen (møtene i arbeidsgruppene er normalt åpne også for andre enn medlemmer)
15.00 kaffepause
15.30 Møtene i arbeidsgruppene fortsetter
18.30 Avreise til middag i lávvu, med kulturelt innslag

Fredag 27 juni — Nordterm-forsamling

09.00 Nordterm-forsamling

Det blir presentasjoner av Nordterm, terminologiinstitusjoner i Norden, internasjonalt terminologisamarbeid, deltakernes institusjoner, o.a.

10.30 kaffepause
11.00 Nordterm-forsamling fortsetter. Rapporter fra Nordterms arbeidsgrupper og styringsgruppen
12.00 Lunsj
13.00 Nordterm-forsamling fortsetter
15.00 kaffepause
15.30 Møte i Nordterms styringsgruppe

(Samtidig vil det også kunne være møter i arbeidsgruppene)

18.00 Middag på hotellet

Föredrag skall publiceras i Nordterms publikationsserie.